Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Gwirfoddolwr

psv logo

Pam fod angen Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu ar Heddlu De Cymru ?

Mae Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu yn rhan anhepgor o Heddlu De Cymru. Egwyddor sylfaenol y bartneriaeth yw bod y Gwirfoddolwyr yn ategu ac yn cefnogi rolau’r gweithwyr, ym mhob maes o waith yr Heddlu.   

Gall unrhyw un ddod yn Wirfoddolwr Cymorth yr Heddlu ?

Bydd pob ymgeisydd yn destun gweithdrefn archwilio cefndir. Bydd hyn yn cynnwys cliriad diogelwch addas a dau ganolwr. Ni fydd ceisiadau’n cael eu derbyn os bydd posibilrwydd sylweddol o unrhyw wrthdaro o ran diddordeb, ar gyfer yr ymgeisydd neu ar gyfer pobl eraill, rhwng eu hymrwymiadau fel Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu a’u heffeithiolrwydd yn eu bywyd proffesiynol neu mewn rôl wirfoddol arall. Rhaid i ymgeiswyr sy’n wladolion tramor allu profi fod ganddynt ‘ganiatâd cyfredol a dilys i fyw a gweithio yn y DU’, sy’n cynnwys gwasanaeth gwirfoddol. Rhaid cael tystiolaeth cyn derbyn ymgeiswyr.

 

Oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar gyfer dod yn Wirfoddolwr Cymorth yr Heddlu ?

Yr oedran ifancaf ar gyfer dod yn Wirfoddolwr Cymorth yr Heddlu yw 16 a rhaid i ymgeiswyr o dan 18 gyflwyno caniatâd ysgrifenedig y rhiant neu warcheidwad. Nid oes cyfyngiad ar yr oedran hynaf ond mae gofynion recriwtio cyfredol yn nodi fod rhaid i’r ymgeiswyr fod mewn iechyd da er mwyn gallu

 

Beth yw’r broses gais ar gyfer dod yn Wirfoddolwr Cymorth yr Heddlu ?

Gall y broses gais ar gyfer Gwirfoddolwyr fod yn broses eithaf hir. Bydd pob cais yn cael ei dderbyn a’i adolygu a bydd gofyn i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer fynychu cyfweliad anffurfiol. Does dim ymrwymiad ar yr un ochr, felly pan fydd unigolyn yn cytuno i gymryd rôl fel Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu nid oes cytundeb o gyflogaeth yn cael ei greu. Fodd bynnag, bydd gofyn i’r Gwirfoddolwr arwyddo Cytundeb Gwirfoddoli sy’n nodi sylfaen y bartneriaeth. Gall yr un o’r ddwy ochr ganslo’r bartneriaeth ar unrhyw adeg, a fydd yn dod â rôl y person fel Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu i ben. Mae Heddlu De Cymru wedi’i eithrio rhag darpariaethau’r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Rhaid i unrhyw ymgeisydd sydd â chollfarnau blaenorol gael ei gyfeirio at Gomander yr heddlu cyn gall y cais fynd ymlaen.

Oes angen i Wirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu arwyddo’r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol ?

Oes. Mae pob Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu yn gyfrifol am gynnal cyfrinachedd ac mae angen iddynt arwyddo ffurflenni yn cytuno i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data a’r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol. Wedi arwyddo bydd y Gwirfoddolwr yn derbyn copi a’r gwreiddiol yn cael ei gadw yn y ffeil bersonol. Mae Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu yn cynrychioli Heddlu De Cymru. Mae disgwyl ymddygiad o’r safon uchaf ar bob adeg er mwyn sicrhau fod hyder y gweithwyr a’r cyhoedd yn cael ei gynnal a rhaid i Wirfoddolwyr sicrhau nad yw’r gweithgareddau y maent yn gwneud yn eu bywydau preifat ddim yn effeithio ar integriti Heddlu De Cymru neu’n peryglu enw da’r Cynllun Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu.

 

Oes gan Wirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu’r un statws ag aelodau eraill o Heddlu De Cymru ?

Mae Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu wedi’u rhwymo gan yr un rheolau sy’n llywodraethu’r sefydliad. Mae gan Wirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu ddyletswydd i ofalu am eu hunain ac am bobl eraill sy’n cael eu heffeithio gan eu gwaith ac mae’n rhaid iddynt lynu at bolisïau Iechyd a Diogelwch yr Heddlu. Mae rhaid i Wirfoddolwyr gydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau Heddlu De Cymru, a rhaid iddynt drin pobl yn deg. Er nad ydynt yn gyflogedig ac nad oes statws cyflogai ganddynt, mae Awdurdod Heddlu De Cymru yn awtomatig yn indemnio Gwirfoddolwyr.

 

Oes hyfforddiant yn cael ei ddarparu ?

Bydd pob Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu yn derbyn hyfforddiant sefydlu wedi ymuno â’r sefydliad. Ar gyfer Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu bydd yr hyfforddiant yn delio â materion amrywiaeth a gwybodaeth gyffredinol arall. Bydd cydlynu’r hyfforddiant sefydlu yn gyfrifoldeb i Gydlynydd y Gwirfoddolwyr. Bydd gofynion hyfforddiant pellach yn cael eu canfod ac yn ddibynnol ar y rôl .

 

Faint o oriau gall Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu gyflawni ?

Bydd hwn yn rhan o’r cytundeb rhwng Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu a Chydlynydd y Gwirfoddolwyr.

 

Ydy Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu yn cael tâl ar gyfer treuliau ?

Mae Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu yn rhywun sydd, drwy ddewis personol, yn rhoi amser ac egni i berfformio tasg o dan gyfarwyddiad ar ran y sefydliad. Maent yn cytuno i wneud hyn heb ddisgwyl unrhyw iawndal neu wobr ariannol, oni bai am dalu treuliau gosodedig. Bydd y treuliau hyn yn cael eu talu ar Radd Trafnidiaeth yr Heddlu ac yn cael eu hariannu gan yr adran y mae’r Gwirfoddolwr yn cael ei ddefnyddio ynddi.

 

Oes angen i Wirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu wisgo iwnifform ?

Bydd Gwirfoddolwyr yn derbyn cerdyn adnabod corfforaethol Heddlu De Cymru ac os bydd angen, iwnifform ac offer yn gymesur â’r rôl fydd yn cael ei pherfformio. Rhaid iddynt wisgo eu cerdyn adnabod ar bob adeg a’r iwnifform/offer, os yw’n berthnasol, wrth gyflawni’r rôl. Rhaid iddynt wisgo/defnyddio unrhyw ddillad/offer amddiffynnol sydd ei angen ar gyfer y rôl.

 

Beth yw rôl Gwirfoddolwr Cymorth yr Heddlu?

Mae llawer o gyfleoedd amrywiol i Wirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu yn Heddlu De Cymru a dyma rai enghreifftiau o gyfleoedd sy’n bodoli’n barod ...

 

Myfyriwr Gwirfoddol yr Heddlu

Gwirfoddolwr Amgueddfa’r Heddlu

Gwirfoddolwr PACT

Gwirfoddolwr Cynnal a Chadw Cronfa Ddata

Gwirfoddolwr Atal Trosedd

Gwirfoddolwr Cyswllt Dioddefwyr

Gwirfoddolwr Cynhyrchu / Dosbarthu Newyddlenni a Thaflenni

Gwirfoddolwr Disco Golau


Link to home page